Εκπαίδευση στον Διαλογισμό Εσωτερικής Μεταμόρφωσης, Πρόγραμμα Τεσσάρων Εβδομάδων